Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena, Turin, Metropolitan City of Turin, Italy